Проект ДЕТЕ - Да сподЕлим с вашеТо семЕйство

Проектът „ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.ngogrants.bg

 Аналитичен доклад "Семейството и второто дете"


  • Резултатът от проекта ще бъде повишена информираност на родителите на деца с увреждания относно преимуществата от раждане на второ дете и от постигането на балансиран подход при отглеждането на децата, генериращ подобрено здравословно състояние на детето с увреждания.
  • Предвижда се изготвянето на доклад, провеждането на дискусионни кръгли маси, обучението на пилотна група родители-обучители и деца и създаването на интернет под-сайт и информационни материали. Проектът е насочен както към семействата на деца с увреждания и децата с увреждания, така и към по-широка аудитория, включваща и публични администрации, неправителствени организации, медии.
  • Проектът ще създаде и механизъм за самопомощ за семействата на деца с увреждания при постигането на оптимална семейна среда. 
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Фондация „Деца с проблеми в развитието“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.000000
Total Visit :