Проект ДЕТЕ - Да сподЕлим с вашеТо семЕйство

Проектът „ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.ngogrants.bg

Вижте публикацията в novanews.novatv.bg

Вижте публикацията в fakti.bg

Вижте публикацията в focus-news.net

Вижте публикацията в hapfind.com

On January 15th, 2016, a round table discussion was held in Sofia, which focused around topics related to the raising of children with disabilities in a family environment. The event was organized by the “Kids with Developmental Problems” Foundation as part of the implementation of “CHILD – disCuss and sHare famILy neeDs” Project funded by the NGO Program in Bulgaria under the 2009-2014 European Economic Area Financial Mechanism.

The conference room of hotel “Best Western Expo” accommodated more than 60 participants – representatives of the Ministry of Labour and Social Policy, the Ministry of Education, the State Agency for Child Protection, the Social Assistance Agency, the People with Disabilities Agency, the Municipality of Sofia as well as NGOs, social services providers, educational institutions, specialists, parents and media.

The main topics discussed included the challenges that families of children with disabilities face, the birth of a second child and the achievement of balanced child-raising approach in the families of a children with disabilities. The project experts shared the research and the analytical report on these topics, gathered throughout the Project, as well as the international practices and their own experience in working with families of children with disabilities.

The round table allowed the participants to debate and they actively expressed their positions, challenges and ideas. The participants united around the view that a new paradigm of the approach towards children with disabilities is needed – one that is centered on policies and support for the families. This view emerged as the main conclusion of the round table discussions.

All participants expressed their positive attitude towards the Project, stating they would like to participate in all future activities, related to it.

DSC_4691 (2) DSC_4816 (2) DSC_4739 (2) DSC_4705 (2) Заглавна

На 15.01.2016 г. в гр. София се проведе кръгла маса по въпросите свързани с отглеждането на деца с увреждания в семейна среда, организира от Фондация „Деца с проблеми в развитието“ в изпълнение на дейностите по Проект “ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

Зала „Панорама“ на хотел „Бест Уестърн Хотел Експо“ събра над 60 участници – представители на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието, Държавна агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, Столична община, неправителствени организации, доставчици на социални услуги, образователни институции, специалисти, родители, медии.

Темите свързани с предизвикателствата пред семействата на деца с увреждания, раждането на второ дете и постигане на балансиран подход в отглеждането на децата в тези семейства бяха основните линии на проведените дискусионни сесии. В рамките на срещата бе представен аналитичен доклад и изследванията на експертите, осъществени по проекта, както и дългогодишната им практика в работата с такива семейства.

Заинтересованите страни имаха възможност да обсъдят поставените въпроси и те активно изразиха своите позиции и затруднения. Становището, че е необходим нов подход в политиките към децата с увреждания, минаващ през призмата на политики и отношение към семействата на тези деца, се очерта като основен извод от проведената кръгла маса.

Всички участници изразиха позитивно отношение към Проекта и изразиха желание да участват в бъдещи дейности свързани с него.

DSC_4705 (2) DSC_4739 (2) DSC_4816 (2) DSC_4691 (2)

We hereby would like to invite you to join a round table on 15 January 2016, organized by Foundation “Kids with Developmental Problems” under the CHILD – disCuss and sHare famILy neeDs Project.

The round table will take place from 09:00 to 16:00 at Panorama Hall, Best Western Hotel Expo, Sofia

 

 

The aim of the round table is discussion of the issues, which are of interest to the families of children with disabilities; sharing good practices that could support these families in having a second child, and in achieving a balanced approach towards the two children, ensuring optimal family environment; suggestions of formal and informal solutions.

 

Please confirm your presence by sending us the filled registration form at office.dpkids@gmail.com, not later than 13 Jenuary (Wednesday).

 

For further information please contact:

Dr. Daniela Milanova, Project Coordinator, The CHILD – disCuss and sHare famILy neeDs Project

tel. 0877 619650, e-mail: dpkids@abv.bg

 

Anita Kаncheva, Project Manager, The CHILD – disCuss and sHare famILy neeDs Project

Mob. tel.: 0888 919179, e-mail: office.dpkids@gmail.com

 

AGENDA

 

Of the round table, dedicated to raising kids with disabilities, encouraging families of such kids to have a second child, and raising the siblings of kids with disabilities under The CHILD – disCuss and sHare famILy neeDs Project

 

9:00 – 9:30 Registration
9:30 – 11:00  Part I:

–        Presentation of The CHILD – disCuss and sHare famILy neeDs Project – Anita Kаncheva, project manager, Kids with Developmental Problems Foundation

–        The challenges that families of disabled kids face – Doctor Daniela Milanova, medical expert

–        Having a second child and achieving a balanced approach towards raising the children in families of a disabled child – Julieta Temnikova, expert psychologist

 

11:00 – 11:15 Coffee Break
11:15 – 12:30 Part II:

–        Discussion of the topics, presented by Doctor Daniella Milanova and Julieta Temnikova

12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 14:15 Part III:

–        Communication analysis and strategies – Lubka Georgieva-Peleva, expert communication strategies

–        Discussion on the subject

14:15 – 14:30 Coffee Break
14:30 – 16:00 Part IV:

–        Short disclosure by a mother of a disabled kid, who has made the difficult decision of giving birth to a second child

–        Presentation of the platform for informed peer-to-peer to help under the project (website, forum) – Anita Kаncheva

–        Joint discussion with all participants

–        Closing the round table – Anita Kаncheva

 

register

Заповядайте на 15 януари 2016 г. (петък) на Кръгла маса, организирана от Фондация „Деца с проблеми в развитието“ по Проект “ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство”.

Събитието ще се проведе от 9 до 16 ч. в зала „Панорама“, Бест Уестърн Хотел Експо,

гр.София

 

Целта на кръглата маса е да обсъдим въпросите, които вълнуват семействата на деца с увреждания, както и да споделим добри практики в подкрепа на семейства на деца с проблеми в развитието да имат и второ дете и постигане на балансиран подход към децата, осигуряващ оптимална здравословна семейна среда и предлагане на институционално и неформални решения.

 

Моля, потвърдете своето присъствие чрез регистрационната форма, най-късно до 13 януари (сряда) на e-mail:  office.dpkids@gmail.com

 

За контакт и информация:

Д-р Даниела Миланова – Координатор Проект „ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство“,

моб. тел.:0877 619650, e-mail: dpkids@abv.bg

 

Анита Кънчева – Мениджър Проект

моб.тел.: 0888 919179 , e-mail: office.dpkids@gmail.com 

 

ПРОГРАМА

за кръгла маса, посветена на отглеждането на деца с увреждания, раждането на второ дете в семейство на дете с увреждане и възпитанието на деца, чието братче или сестриче е с увреждане по Проект “ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство”

 

9:00 – 9:30 Регистрация
9:30 – 11:00  I сесия:

–        Представяне на проект “ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство” – Анита Кънчева, проектен мениджър, председател на Фондация „Деца с проблеми в развитието“

–        „Предизвикателствата пред семействата на деца с увреждания“ – д-р Даниела Миланова, медицински експерт

–        „Раждането на второ дете и балансиран подход в отглеждането на децата в семейство на дете с увреждане“ – Жулиета Темникова, експерт психолог

 

11:00 – 11:15 кафе пауза
11:15 – 12:30 II сесия:

–        дискусия по темите, анализирани от д-р Даниела Миланова и Жулиета Темникова

12:30 – 13:30 обяд
13:30 – 14:15 III сесия:

–        „Комуникационен анализ и стратегии“ – Любка Георгиева-Пелева, експерт комуникационни стратегии

–        дискусия по темата

14:15 – 14:30 кафе пауза
14:30 – 16:00 IV сесия:

–        кратко изказване от майка, минала по пътя на вземането на решение за второ дете в семейството

–        представяне на платформа за информирана взаимопомощ по проекта /под-сайт, форум в под-сайта/ – Анита Кънчева

–        обща дискусия с всички участници по темите в проекта

–        закриване на събитието – Анита Кънчева

 

sign-up-1 

На 26.11. и 27.11.2015 г., при засилен интерес, в гр. Казанлък  и гр. Варна се проведоха кръгли маси, които поставиха на обсъждане на въпросите свързани с отглеждането на деца с увреждания в семейна среда. Събитията се организираха от Фондация „Деца с проблеми в развитието“ и изпълнението на дейностите по Проект “ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

Конферентните зали на хотел „Казанлък“ и хотел „Черно море“ събраха над 100 участници – представители на Община Казанлък и Община Варна, Агенция за Социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, Национална мрежа за децата, неправителствени организации от Казанлък, Стара Загора, Кърджали, Варна, доставчици на социални услуги от Казанлък, Стара Загора, Ямбол, Пловдив, Варна образователни институции, специалисти, родители, медии.

Експертите по проекта поставиха на обсъждане теми свързани с предизвикателствата пред семействата на деца с увреждания, раждането на второ дете и балансирания подход в отглеждането на децата в семейство на дете с увреждане. Те споделиха изследванията и аналитичния доклад по тези теми, осъществени по проекта, международната практика и своя дългогодишен опит в работата със семейства на деца с увреждания.

Проведената дискусия даде възможност на участниците да обсъдят поставените въпроси и те активно изразиха своите позиции, затруднения и нови идеи. Участниците се обединиха около становището, че е необходим нов прочит на подходите към децата с увреждания, минаващ през призмата на семейството, предвид тенденцията все повече деца с увреждания да се отглеждат в семейна среда за сметка на намаляващия брой деца отглеждани в институции. Всички участници изразиха позитивно отношение към Проекта и изразиха желание да участват активно в търсенето на институционални и практически решения по поставените актуални проблеми.

On November 26th and 27th, 2015, two round table discussions were held in the cities of Kazanlak and Varna, which focused around topics related to the raising of children with disabilities in a family environment. The two events were organized by the “Kids with Developmental Problems” Foundation and through the implementation of “CHILD – disCuss and sHare famILy neeDs” Project funded by the NGO Program in Bulgaria under the 2009-2014 European Economic Area Financial Mechanism.

The conference rooms of hotel “Kazanlak” and “Cherno more” accommodated more than 100 participants – representatives of the Kazanlak and Varna Municipalities, the Social Assistance Agency, the People with Disabilities Agency, the National Network for the Children, NGOs from Kazanlak, Stara Zagora, Kardzhali and Varna, as well as social services providers from Kazanlak, Stara Zagora, Yambol, Plovdiv and Varna, educational institutions, specialists, parents and media.

The project experts facilitated the discussion of topics related to the obstacles and challenges that families of children with disabilities face, the birth of a second child and the balanced approach towards the raising of children in a family of a child with disabilities. They shared the research and analytical report on these topics, gathered throughout the Project, as well as the international practices and their own experience in working with families of children with disabilities.

The discussion allowed the participants to debate and they actively expressed their positions, challenges and new ideas. The participants also united around the belief that a new paradigm of the approach towards children with disabilities is needed – one through the prism of the family, considering that more children with disabilities are being raised by families, and not by institutions. All participants expressed their positive attitudes towards the Project and would like to actively participate in the search for institutional and practical solutions for the problems raised.