Проект ДЕТЕ - Да сподЕлим с вашеТо семЕйство

Проектът „ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.ngogrants.bg

Вижте публикацията в Bnr.bg

Shall I have a second child? Can I be an equally good parent of two different children? How will I make it?

 

Every parent asks himself or herself these questions but when the family already has a child with a disability, the questions seem even more difficult. At that time, the support and the shared experience of other parents who have already gone down this path are especially valuable.

 

In this regard, on February 14, 2016, Foundation Kids with Developmental Problems hosted training for parents and children, part of the informed self-help mechanism for families having children with disabilities organised under the CHILD – disCuss and sHare famILy neeDs Project.

imageedit_6_5310092270

The main objective of the project is to increase awareness of parents of children with disabilities about the advantages of having a second child and to achieve a balanced approach to raising children in such families providing optimal family environment.

 

According to Anita Kancheva, Project Manager, communication between parents is something that happens every day but the emotional burden of these issues requires a more responsible and delicate attitude. It is very important that trained parents should adhere to basic principles to be able to establish a framework of this type of communication. Through interesting role-playing games we showed the specific guidelines in communication: they can share personal experience but not give advice; they can provoke their interlocutor to think about a certain question but not   offer a solution. The choice and the path can be nothing but personal. Putting these limits is essential.

imageedit_10_8118118949

Zhulieta Temnikova, expert psychologist, Dr. Daniela Milanova, expert doctor and Lyubka Georgieva-Peleva, expert communication strategy, all with long-year experience in their field, also took part in the training.

The training also included a presentation of an analytical report prepared under the project, the results of round tables held in Sofia, Varna and Kazanlak, and the website developed under the project www.projectchild.dpkids.org and the website forum which provide many opportunities to share good practices and informed self-help.

 

In a relaxed and friendly atmosphere the participants shared their satisfaction with the training and their strong motivation to be true ambassadors of the project.

imageedit_3_2749085623

 

На 14.02.2016 г. Фондация „Деца с проблеми в развитието“ беше домакин на обучение за родители и деца, организирано в рамките на Проект “ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство”. Обучението беше насочено към подготовка на пилотна група родители и деца, които да разпространят резултатите и препоръките от доклада, изготвен по проекта сред своята общност.

imageedit_10_8118118949

Основна цел на проекта е повишена информираност на родителите на деца с увреждания за предимствата от раждане на второ дете и от постигането на балансиран подход при отглеждането на децата в тези семейства, осигуряващ оптимална семейна среда.

imageedit_6_5310092270

Обучението включваше представяне на проекта и възможностите на механизма за самопомощ на семейства на деца с увреждания, разглеждане на аналитичния доклад „Семейството и второто дете“ изготвен по проекта, обсъждане на темата „Комуникацията между родители – емоция, отговорност, граници“, задаване на казуси и реакции в конкретни ситуации, ролеви игри, споделяне на емоция и опит. В спокойна и приятелска атмосфера участниците споделиха, удовлетворението си от проведеното обучение и силната си мотивация да бъдат истински посланици на проекта.

imageedit_3_2749085623

 

 

 

П О К А Н А

 

Заповядайте на 14 февруари 2016 г. (неделя) на обучение за родители, организирано от Фондация „Деца с проблеми в развитието“ по Проект “ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство”.

Събитието ще се проведе от 9 до 16 ч. във Центъра на Фондация „Деца с проблеми в развитието“, гр. София, Студентски град, бл. 11 – ниско тяло

 

Целта на обучението е да бъдат подготвени родители-обучители и деца, основна част от механизма за самопомощ на семейства с деца с увреждания  при взимането на решение за второ дете и постигане на балансиран подход към децата, осигуряващ оптимална здравословна семейна среда.

 

Подробна програма и регистрационна форма за кръглата маса можете да намерите в Приложение 1 и Приложение 2.

Моля, потвърдете своето присъствие чрез регистрационната форма, най-късно до 12 февруари (петък) на e-mail:  office.dpkids@gmail.com

Лице за контакт и информация:

Анита Кънчева – Мениджър Проект „ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство“

моб.тел.: 0888 919179 , e-mail: office.dpkids@gmail.com

д-р Даниела Миланова – Координатор Проект„ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство“,

моб. тел.: 0877 619650, e-mail: dpkids@abv.bg

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Деца  с проблеми в развитието“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

 

 

 

Приложение 1

 

ПРОГРАМА

 

за обучение за родители и деца, част от механизма за самопомощ на семейства с деца с увреждания  при взимането на решение за второ дете и постигане на балансиран подход към децата, осигуряващ оптимална здравословна семейна среда

по Проект “ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство”,

14.02.2016 г., гр. София

 

 

9:00 – 9:30 Регистрация
9:30 – 11:00  I сесия:

–        Въведение – среща на цели и очаквания – Жулиета Темникова, експерт психолог

–        Представяне на проект “ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство” и възможностите на механизма за самопомощ на семейства на деца с увреждания – Анита Кънчева, проектен мениджър, председател на Фондация „Деца с проблеми в развитието“

–        Обсъждане

11:00 – 11:15 кафе пауза
11:15 – 12:30 II сесия:

–        Представяне на аналитичния доклад „Семейството и второто дете“ изготвен по проекта – д-р Даниела Миланова, медицински експерт

–        Обсъждане

12:30 – 13:30 обяд
13:30 – 14:15 III сесия:

–        „Комуникацията между родители – емоция, отговорност, граници – Любка Георгиева-Пелева, експерт комуникационна стратегия

–        Обсъждане

14:15 – 14:30 кафе пауза
14:30 – 16:00 IV сесия:

–        Тренинг – задаване на казуси и реакции в конкретни ситуации, ролеви игри, споделяне на емоция и опит – Жулиета Темникова, експерт психолог

–        Обща дискусия

–        Закриване на събитието – Анита Кънчева

 

sign-up-1

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Деца  с проблеми в развитието“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

 

Вижте публикацията тук

See the post here

See the post in abv-alternativa.bg

See the post in news.bg

See the post in 9m-bg.com

See the post in bnr.bg