Проект ДЕТЕ - Да сподЕлим с вашеТо семЕйство

Проектът „ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.ngogrants.bg

Контакти

Име (задължително)

Email (задължително)

Относно

Запитване

Ще ни намерите лесно

Свържете се с нас

  • Фондация "Деца с проблеми в развитието"
    гр.София, Студентски град, бл.11,
  • +359 2 9619650; +359 2 9619651
  • +359 888 919179
  • office.dpkids@gmail.com, dpkids.pr@abv.bg
  • www.projectchild.dpkids.org
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Фондация „Деца с проблеми в развитието“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.000000
Total Visit :