Проект ДЕТЕ - Да сподЕлим с вашеТо семЕйство

Проектът „ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.ngogrants.bg

   „ДЕТЕ - Да сподЕлим с вашеТо семЕйство”

  • Дейността предвижда изготвяне на доклад, анализиращ положителните аспекти от раждането на второ дете в семейството на дете с увреждане и от постигането на оптимален подход при отглеждането на децата в семейство на дете с увреждания. Ще бъдат третирани и темите за толерантността и мултикултурното разбирателство, както и за преодоляване на расизма, ксенофобията, хомофобията и антисемитизма в контекста на подобряване качеството на живота на децата с увреждания в семейна среда. Ще бъде засегната и подкрепата за устойчивото развитие чрез ефикасно използване на ресурсите при отглеждането на децата с увреждане и техните братя и сестри. Ресурсите, нужни за изпълнението на дейността, включват експертизата на трима ключови експерти, с опит при анализа на семейната среда на деца с увреждания и изграждането на ефективна комуникация към заинтересовани страни в социалната област.

 

  • Провеждането на три дискусионни кръгли маси в гр. София, гр. Казанлък и гр. Варна със заинтересовани страни (семейства на деца с увреждания, деца с увреждания, ДАЗД, АХУ, МЗ, МТСП, медиите и широката общественост) предвижда обсъждане на аналитичния доклад и представяне на добри практики от заинтересованите страни във връзка с отглеждането на деца с увреждания и раждане на второ дете в семейство на дете с увреждане. Предвижда се и обучение в гр. София на пилотна група родители-обучители и деца, които да разпространят резултатите и препоръките от доклада и кръглите маси сред своята общност.

 

  • Дейността предвижда и осигуряване на публичност на другите дейности по проекта. Мерките в тази посока включват отпечатване на информационни брошури, публикации в електронните и печатните медии, отпечатване на аналитичен доклад, провеждане на откриваща и закриваща пресконференции и създаване на интернет под-сайт на английски и български езици. 
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Фондация „Деца с проблеми в развитието“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.000000
Total Visit :