Проект ДЕТЕ - Да сподЕлим с вашеТо семЕйство

Проектът „ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.ngogrants.bg

Фондация „Деца с проблеми в развитието“ възниква преди 9 г. като начинание за взаимопомощ на родители с деца с увреждания и настоящият проект е продължение на усилията й до момента за подобряване качеството на живот на децата с увреждания в България и насърчаване на механизми за взаимопомощ на семействата им.Целта на проекта е да инициира обществен дебат и да създаде платформа за информирана взаимопомощ за подкрепа за раждане на второ дете в семейство на дете с увреждане и за балансиран подход към децата, осигуряващ здравословна оптимална семейна среда.
Родителите на дете с увреждане са изправени пред повече трудности в сравнение с родителите на здраво дете, когато вземат решение дали да имат второ дете. Обстоятелствата, които анализират, са свързани с времето и енергията, необходими за отглеждане на второ дете и адекватното им разпределение между двете деца, материални съображения, породени от разходите за посрещане на нуждите на детето с увреждане, както и подкрепата, която второто дете може да окаже на детето с увреждане при отглеждането и развитието му и впоследствие при поемане на грижата за лицето с увреждане, когато родителите вече няма да имат възможност да се грижат за него.

Често родителите на дете с увреждане отлагат появата на второ дете, до момента в който първото дете постигне по-голяма степен на самостоятелност. Статистиката сочи, че семейства, в които първото дете е с увреждане и имат второ дете, са с около 20% по-малко от семействата, в които първото дете е здраво. От друга страна, когато в едно семейство има две деца, а едно от тях е с увреждане, здравото дете се явява важен индикатор за качеството на живота и развитието на детето с увреждания. Анализът на двата въпроса е крайно необходим в България, където според данни на НСИ, НЦОЗА към МЗ и АХУ броят на лицата с различна степен на увреждания надвишава 600 хил. души (над 8% от населението). От тях над 10% са деца до 18 години. В допълнение по информация от членове и съмишленици на Фондация „Деца с проблеми в развитието” семействата, в които има поне едно дете с увреждания или проблеми в развитието, са над 50 хил.

Тази статистика се явява на фона на смущаващата демографска криза в страната, като в периода 2005 -2013 г. населението намалява с 6.14%, а делът на децата от общото население намалява с близо 7%. Затова Фондация „Деца с проблеми в развитие” счита за належащо да инициира дебат и създаде платформа за информирана взаимопомощ за подкрепа за раждане на второ дете и за балансиран подход към децата, осигуряващ здравословна оптимална семейна среда.
От друга страна родителите с повече от едно дете, едно от които е с увреждания, срещат различни трудности при намирането на балансиран подход при отглеждането на детето с увреждания и здравото дете/деца. В контекста и на остра демографска криза в България, представлява голямо предизвикателство да се осигури информирана взаимопомощ относно постигането на оптимална семейна среда за своите децата.
Съществуват многобройни инициативи, свързани с подобряването на качеството на живота на хората с увреждания и в частност на децата с увреждания, но темите, третиращи въпросите относно балансиран подход при възпитанието на децата в семейството на дете с увреждане и подкрепата за раждане на второ дете в семейство, в което първото е с увреждане, в български контекст изискват специален анализ и препоръки и до момента не са адресирани нито на институционално равнище, нито от структурите на гражданското общество.
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Фондация „Деца с проблеми в развитието“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.000000
Total Visit :